Kariyer ve Kariyer Yönetimi Nedir ?

Kariyer ve Kariyer Yönetimi Nedir?

Genel anlamıyla kariyer, bireyin çalışma yaşamı boyunca herhangi bir iş alanında ilerlemesi, deneyim ve beceri kazanması anlamına geliyor. Günlük yaşamda ise ilerleme, meslek, iş hayatı, başarı, bireyin iş hayatı boyunca üstlendiği roller ve bu roller ile ilgili deneyimleri gibi anlamları da kapsayabilir.
Bu noktadan hareketle, kariyer başlığı altında kullanılan bazı önemli süreç ve modelleri şöyle sıralayabiliriz:

Kariyer geliştirme: İnsanların iş hayatları boyunca kariyer amaçlarına ulaşabilmeleri için yürüttükleri uyum sağlama, yetkinlik, yeterlilik ve kişilik geliştirme gibi tüm eylemler ve faaliyetlerdir. Kariyer geliştirmenin 2 alt dalı vardır. Bunlar; kariyer planlama ve kariyer yönetimidir:

Kariyer planlama: Kişinin bilgi, beceri, ilgi, değer yargıları ve güçlü ve güçsüz yönlerini değerlendirmesi, organizasyon içi ve dışı kariyer olanaklarını tanımlaması, kendisi için kısa, orta, uzun dönemli hedefler saptaması, eylem planlarını hazırlaması ve bunları uygulaması sürecidir.

Kariyer yönetimi: İnsan kaynakları planları ile sistemin bütünleştirilmesi, kariyer yollarının belirlenmesi, kariyer bilgisinin artırılması için açık işlerin duyurulması, çalışanların performanslarının değerlendirilmesi, astlara kariyer danışmanlığı yapılması, iş deneyimlerinin artırılması ve eğitim programlarının düzenlenmesi faaliyetlerinin tümüdür.

Organizasyonlarda çalışan kişilerin kariyer ile ilgili düşünce ve planlarının harekete geçirilmesi, uygulamaya sokulması ve bu planların örgütün ihtiyaçları ile uyumlu hale getirilmesi ise kariyer yönetimi sayesinde olur.

Kariyer yönetiminin iyi şekilde uygulandığı organizasyonlarda çalışan hangi pozisyonda olduğunu, gerekli başarıları, prosedürleri ve performansı sağladıktan sonra hangi pozisyonlara terfi edilebileceğini ve bu pozisyona gelebilmesi için hangi hazırlıkların yapılması ve hangi donanımlara sahip olması konusunda bilgi sahibi olur.

Kariyer yönetimi ile kişinin motivasyonunu artırılarak, onun işinde başarılı ve verimli olmasını sağlanır ve bu sayede çalışanın çalıştığı organizasyona bağlılığını artırır. Bu nedenle kariyer yönetiminin hem çalışan hem de organizasyon için önemli faydaları vardır. Organizasyonlar kariyer geliştirme çalışmaları sayesinde çalışanlarının bilgi, beceri, yeteneklerini geliştirerek organizasyonun ulaşmak istediği stratejik hedeflerine daha etkili bir şekilde ulaşırlar.

Kaynak : https://egitimplani.wordpress.com/2012/03/26/kariyer-ve-kariyer-yonetimi-nedir/